Penghu.info|澎湖知識服務平台

紅羅林姓

閱讀時間 ── 約 5 分鐘

同義詞彙|紅羅罩社林姓
-
林姓開基始祖為林作。《紅羅林氏宗譜》載:「始祖林作,生於萬曆38年,卒於康熙34年1610-1695)。配潘氏,生四男,長及一、次及二留原籍烈嶼上林,三男及三、四男及四隨父遷居紅羅罩。」推判林作在崇禎年間來澎。
-
紅羅林氏宗譜.林氏家譜開澎傳記》云:「林太祖厝在福建泉州南門外郊,西祖做廣東佈政司。開來銅安南門外銅魚館祿新圭井祖厝;再開來金門烈嶼上林村;又開來澎湖紅羅罩鄉定居。
-
長子名曰及一,次子及二,俱居上林原籍,三子名及三,四子名及四,隨父林作來澎紅羅居住。林作來澎再續弦傳子,大城北社,東林之子孫是也。」
-
按城北東林開基祖牌內文載:「始祖林朝壽,生於康熙24年,卒於乾隆20年1685-1760)。」按此祖牌並未載林作入祖牌內,或林作過逝後,由紅羅罩裔孫承祀。考林朝壽和林作相差75歲,應係林作自上林來紅羅,後轉居城北後,老年所生之子。
-
昭和時期林氏有三合院10間,其中宮邊7間(今紅羅村84-90號)、下寮1間(今紅羅村74號)、溪墘1間(今紅羅村114號)、溪畔1間(今紅羅村122號)。
-
楊緒賢《台灣區姓氏堂號考.一百大姓考略》載:「林氏,商紂叔父比干之後,比干之子堅,逃難長林之山,遂姓林氏。東晉明帝太寧3年(325),林祿為晉安太守,始居候官都西里,封晉安郡主,卒葬惠安塗嶺九龍崗,是為閩、粵林氏始祖。隋初,十傳至林茂,由晉江遷莆田,為闕下九牧始祖。蓋林茂六傳至林披,生子九人,皆為刺史,世稱莆田九牧,其後子孫繁衍,以莆田為盛。」
-
《金門縣志.人民志》載:「林氏乃殷太丁王子比干之後,望出南安、西河。晉室東渡,衣冠入閩者八族,林其一也。有林祿隨晉元帝南遷,封於晉安郡,始居侯官縣西里。王唐中業莆田之林家九牧,尤著稱。其族繁衍閩中各縣。又唐隨牧馬監陳淵至浯者十二姓,林亦其一,但其裔無考。今浯之林氏,均係以後來者,約有11系。」
-
按澎島各聚落林氏原籍不一,然皆奉林祿為開閩始祖。其中北山嶼城前社始祖林歡,乾隆初期徙澎(原籍不詳);通梁社始祖林四崇禎16年(1643)自漳州漳浦徙澎;長岸社(西)始祖林蓋,康熙中期自金門西宅徙澎;另一長岸社(東)始祖林撰係清兵,同治年間留居澎湖(原籍不詳);港仔社始祖林達,崇禎年間自金門遷澎;小赤嵌社始祖林厚,永曆晚期自漳州海澄徙澎;大赤嵌社始祖林二叔,康熙中期徙澎(原籍不詳);鳥嶼社(西林)始祖林養成,嘉慶初年遷澎(原籍不詳);鳥嶼社(東林)始祖林公,乾隆初期徙澎(原籍不詳)。吉貝社始祖林長,永曆初期徙澎(祖籍不詳)。
-
另有大山嶼紅羅罩社始祖林作,崇禎年間自金門上林來澎;奎璧港社林姓分兩支系:其一中寮林開基始祖林福興,道光晚期自漳州東山岱南遷澎;其二下寮林,開基始祖林講題,亦在道光晚期同自東山來澎;大城北社後林始祖林二,康熙晚期自烈嶼上林遷澎;紅毛城社始祖林挽,永曆晚期自同安潘塗徙澎;文澳社始祖林啟鸞永曆33年(1679)自泉州南門外徙澎;媽宮社東甲埔仔尾始祖林德榮,永曆晚期徙澎(原籍不詳);媽宮社北甲始祖林縣,康熙晚期自漳州漳浦徙澎;大案社始祖林服,康熙晚期自金門來澎;媽宮社南甲始祖林成,乾隆晚期徙澎(原籍不詳);媽宮社東甲始祖林入,道光初期自漳州東山徙澎;後窟潭社始祖林碧水,道光晚期自漳州東山徙澎;嵵裡社始祖林公(名諱不詳)係清兵,約在乾隆年間自晉江坑尾徙澎;宅腳嶼社始祖林亨旺,明治時期自金門來澎;媽宮社東甲另一始祖林星藩,昭和時期自福州閩侯徙澎;媽宮社南甲另一始祖林水坪,昭和時期自漳洲東山徙澎。
-
西嶼澳林氏則有內塹社始祖林寬,康熙中期徙澎;另一始祖林招,雍正年間徙澎(原籍不詳);小池角社始祖林珍,道光晚期自漳州東山徙澎。竹嵩灣社林氏分四支系:其一「林藍派」、其二「林陣派」、其三「林光亨派」、其四「林文振派」。其一,林藍派始祖林公,何時徙入竹篙灣已無從稽考,但知悉嘉慶年間此派林氏已居於竹篙灣;其二,嘉慶年間林陣派林氏已居竹篙灣,惟此派林氏始祖名諱、祖籍不詳;其三,林光亨派始祖林光亨約於光緒中期自金門徙澎;其四,林文振派始遷祖林文振明治時期媽宮社入贅黃氏秋。
-
文章來源、作者|蔡光庭老師(2023)
修正建議回報