Penghu.info|澎湖知識服務平台

澎湖本島

閱讀時間 ── 1 分鐘內

同義詞彙|大山嶼
-
澎湖本島(昔稱大山嶼)是位於中華民國澎湖縣的一個島嶼,也是澎湖群島中面積最大的島嶼,面積67.14平方公里,和白沙島相鄰。在行政區劃上,澎湖本島包括了馬公市湖西鄉。澎湖本島人口約有7萬多人。澎湖本島是一座火山島,島上多位玄武岩地形。由於澎湖氣候較為乾燥,因此需要仰賴水庫蓄水。因此澎湖本島有成功水庫東衛水庫興仁水庫三座水庫,並且還設有海水淡化廠。
知識建檔|2017-03-01。知識更新|2020-12-23
修正建議回報


▲隱藏資訊

大山嶼:澎湖諸嶼,獨此最大,橫直各有十餘里,民居頗多。由此而下有五地:曰風櫃仔尾、曰峙里、曰猪母落水、曰烏嵌仔、曰林投仔。而媽宮前即在此嶼,水師鎮防汛在此。見武衛志。

臺灣府志《蔣志》 / 蔣毓英、季麒光、楊芳聲|


澎湖一島,山嶼錯出,泛泛若水中之鳧。其最大而宅中者,曰大山嶼橫、直各三十餘里。

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


澎湖巡檢司署在大山嶼。隔洋,計水程四更。

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


大山嶼:澎湖諸嶼,獨此最大,橫直各有十餘里,民居頗多....而媽宮前即在此嶼,水師鎮防汛在此。見武衛志。

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


澎湖一島,山嶼錯出,泛泛若水中之鳧。其最大而宅中者,曰大山嶼(橫、直各三十餘里)。

重修臺灣府志《周志》 / 周元文、宋永清|


澎湖島嶼錯如螺髻,其大而宅中者,曰大山嶼【橫直各三十餘里】

臺灣志略 / 尹士俍|中卷(山川景物)|


大山嶼:在廳治東北二十五里。

續修臺灣府志《余志》 / 余文儀|


在澎湖之中者,則為大山嶼(廳署、協營在焉。中分五澳,幅員約有百里。).....大山嶼形如蓮花,其餘四面八方諸嶼則荷葉田田者是也。以形象觀之,說亦近似有理焉。至各嶼里數先後,俱由大山嶼自近及遠,並無凌躐參差。


大山嶼形如蓮花,其餘諸嶼則荷葉田田。


由中墩嶼過峽二里許,特地結一大嶼,名大山嶼,在澎湖中央,磅礡崙(山囷),幅員約五百里....