Penghu.info|澎湖知識服務平台

城北村

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

隱藏資訊
  • 拜門口|農曆7月22日

同義詞彙|大城北
-
城北村位於馬公市東衛里的東邊,原稱大城北。現在的拱北山舊稱大城山,《澎湖紀略》對村名的由來有記載:「奎璧澳有社名大城者,相傳亦云紅毛時築城於山頂之上,以為瞭望之所;今城址亦頹廢無存,居人但指其地而云然耳。」故城北村即因位在大城山之北而被稱為「大城北」。
-
澎湖紀略》稱做「大城北社」,屬大山嶼奎璧澳」管轄。本村的祭祀廟宇有北極殿圓通寺福德祠,其中以北極殿為村廟。日治時期明治30年(1897)則改稱為「大城北鄉」,屬「林投澳」管轄,之後行政區域屢有變動。戰後與太武村併入隘門村;後為地方自治方便實施,與太武並稱為「武城村」;馬公機場營建後,兩個聚落為機場跑道所阻隔,聯絡不便,民國54年(1965)分別獨立為太武村與城北村迄今。城北村的聚落分布在從拱北山東麓發源,耕地分布在溪流兩側,由於水源尚稱豐沛,蔬菜種植相當發達,是早期城北居民經濟的主要來源。
-
資訊引用|《續修澎湖縣志(卷二)|地理志》
-
城北村由洪姓林姓黃姓王姓李姓諸姓組成,以林、洪二姓為主姓。聚落並無區域之分,僅現今被徵收為機場之處,稱為頂厝
-
資訊引用|湖西鄉志(社會篇)、蔡光庭老師
知識錯誤回報


隱藏資訊

大城北至媽宮旱路十三里


大城北澳〈距東衛五里。〉

重修台灣縣志 / 魯鼎梅、王必昌|


奎壁澳:大城北社(舊有紅毛城,今址廢。距廳治陸路一十里。)....奎璧澳有社名大城者,相傳亦云紅毛時築城於山頂之上,以為瞭望之所;今城址亦頹廢無存,居人但指其地而云然耳。

故城北村即因位在大城山之北而被稱為大城北。


東北出廳城,七里至大城北社。......奎壁澳:大城北社(距廳治陸路七里,舊有紅口城。今其址已廢)


隱藏連結 隱藏連結 隱藏連結 隱藏連結 隱藏連結 隱藏連結
隱藏連結