Penghu.info|澎湖知識服務平台

外垵張姓

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

▲隱藏資訊

張氏始遷祖為張媽尚。外塹張氏始遷祖牌內文載:「始遷祖張媽尚,生於乾隆46年,卒於道光24年1781-1847)。」推判張媽尚在嘉慶年間外塹。張媽尚6世裔孫張天聖口述:曽聽聞先祖原居吉貝社,係吉貝社張氏裔孫。按吉貝張氏始祖張顯忠,生於乾隆11年,卒於嘉慶25年1746-1820);2世祖張光盛生於乾隆37年,卒於道光10年1772-1830)。推算始祖張顯宗約於乾隆中期徙澎,原籍不詳;而張媽尚應係張顯宗次子,張光盛胞弟。昭和時期張氏有三合院2間,毗鄰居於社中中間(今外垵村40、41號)。曾任職澎湖縣警察局副局長、現任新北市警局督察的張泰賓即係外塹張氏8世裔孫。楊緖賢《台灣區姓氏堂號考.一百大姓考略.張姓》載:「張氏姓源,出自姬姓。《新唐書.宰相世系表》、《中華姓氏淵源》載黃帝子少昊青陽氏第五子名揮,為弓正,始製弓矢,子孫賜姓張氏。周宣王時卿士張仲,其後裔仕晉為大夫,至三家分晉,張開地相韓,其孫子房為漢留文成侯,裔孫魏太山太守張岱,自河內徙清河,其族最盛。張氏南遷分佈,據譜載漢初張良封留,居陳留,其孫典漢文帝時為清河太守,遂家於清河仁里鄉節孝坊,族人以清河為郡號。」
-
《金門縣志.人民志.氏族》載:「張氏黃帝子青陽氏之後,共有十四望,而以清河為著。張姓南遷入閩,有早在唐初及唐末者,有後在南宋及元初者。唐貞元間隨牧馬監陳淵來浯者有十二姓,張亦其一,惟其裔無考。今浯之張氏,約有四系:青嶼張,宋末有張均正者自泉州來浯。沙尾張,其始祖張山峯,明中葉自同安石潯遷浯,居於庵前;至清初支孫名輝慶者徙居沙尾。大嶝張,元末有張朝南者自南安章文村遷來,卜居大嶝、南尾,後改名陽塘。烈嶼張,係清中葉自同安板橋遷浯,定居後宅。」
-
按澎島各聚落張氏,原籍不一:其中北山嶼大赤崁社始祖張隱崇禎10年(1637)自漳州漳浦灶山埭頭頂遷澎;中墩嶼社始祖張寧,永曆晚期自金門來澎;港仔社始祖張金,康熙中期徙澎(原籍不詳);通樑社始祖張百祿、張千祥,乾隆中期遷澎(原籍不詳);吉貝社始祖張顯忠,乾隆中期遷入(原籍不詳)。另有大山嶼雙頭掛社始祖張尾涼,永曆初期自泉州南安石井鎮遷澎;東石社始祖張勇省,康熙中期自同安新店新園徙澎;龍門港社始祖張漢,雍正年間遷澎(原籍不詳);上鼎灣社始祖張秋,永曆初期來澎;豬母水社始祖張志,康熙中期遷澎(原籍不詳);煙墩山社始祖張福、張孝,乾隆初期徙澎(原籍不詳);媽宮社南甲始祖張順,乾隆初期自金門徙澎;媽宮社南甲海頭始祖張公,清領晚期遷澎(名諱、原籍不詳);媽宮社東甲始祖張丁,光緒年間自福州遷彭。尚有花宅社始祖張公(名諱不詳),康熙中期自金門來澎;水垵社始祖張亨、張公(名諱不詳),乾隆初期亦自金門遷澎。
-
作者|蔡光庭老師
知識建檔|2020-12-01
修正建議回報