Penghu.info|澎湖知識服務平台

烏崁靖海宮清心社專善堂

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

▲隱藏資訊

1923年康吟都於故鄉烏崁倡行宣講,並獲得風櫃尾人高乃倉的協助。1924年,高乃倉近一步邀集烏崁鄉諸人設立鸞堂著書,堂名烏崁靖海宮清心社專善堂,書成《宣講真鏡》,共分四卷。從澎湖孔廟孟子降筆,可得知其設立之梗概:
-
……本堂主席周君邀真武大帝、文昌帝君同赴南天,協同恩主上奏玉堦懇求恩恕生民無知,准其再共下凡,重新著造,指破迷津。…..水豚之年(1923)康子吟都重為倡行宣講以開善路;而高子乃倉繼之。以故亙鄉漸變為仁里。……又幸木鼠之年(1924)高子乃倉邀集村中諸子設立善堂冀挽世道。以此感激,天心准其所請將瘟种召回俞賜聘天神地祇三山五嶽臨堂著造善文,閱數月而告竣……是書之作也,堂開於桐月之既望,而筆止於小陽之下旬。其堂之額為專善者,乃所以勵諸生之專心而歸善路也。其書之顏為宣講真鏡者,乃言是書之事由皆採摘近時之真蹟……。
-
烏崁靖海宮所崇奉之神明,並無真武大帝。然而,專善堂之設立卻是由文衡帝君周邀真武大帝、文昌帝君(梓潼帝君)同赴南天請旨設立。為何會出現真武大帝令人費解。其次,烏崁靖海宮碑記稱:「同治六年(西元一八六七年)第二次重建廟貌,完成慶典,嗣由三位王爺創設鸞堂,將廟稱為靖海宮。」從1897年12月底台灣灣總督府進行的〈社寺調查〉資料顯示,烏崁的廟名為溫王宮並非靖海宮。此三位王爺應指朱府、蘇府與溫府王爺。1924年的專善堂神明地位先後順序以蘇府為正馳騁、朱府為副馳騁、溫府為理堂務。第三,所謂同治6年(1867)由三位王爺創立鸞堂也應該是時間上的錯置,烏崁當地設立的鸞堂,以目前的證據而言,不可能早於一新社鸞堂活動從正鸞、副鸞、唱鸞、錄鸞等等皆須有相當的知識水平才能為之。或者,同治年間烏崁當地僅僅有以乩筆指示的扶鸞活動,而無真正的鸞堂組織。第四,烏崁溫王宮改名為靖海宮並以文衡聖帝為主神,應該受是1901年一新社清水解鴉片煙毒,文衡聖帝信仰藉此神蹟,迅速傳播澎湖各地以後的事。
-
1924年的專善堂以葉殿為正董事、葉追為副董事、洪水微為幫董、總校正生康悟真。從〈卷一〉前後文得知康吟都即為康悟真。康吟都參加一新社,也曾為澎湖許多鸞堂著書時,擔任校正生。依據蔡光庭老師的研究:「烏崁社始祖康懷西、康伯團,乾隆晚期自同安、新民鎮、禾山村徙澎。據已故康懷西7世裔孫康蒼松口述,先祖來自豪嶺;考豪嶺即龍海、新民鎮、禾山村的豪山。」
-
另外,高乃倉擔任參校正生兼錄鸞加謄錄宣講。從《台灣總督府職員錄系統》,高乃倉於大正4年大正9年(1915-)1920年擔任澎湖嵵裡區之區長。然而,從大正3年(1914)8月23日《臺灣日日新報》的報導:「媽宮區長由陳柱卿履新,嵵裡區由高乃倉擔任,高乃倉為清領末期之青年才俊,高桂亭(高攀)與陳梅峰之高足弟子,也是該區的教師並聯合書記,本年(1914)且擔任風櫃尾鄉之保正。」高乃倉逝世於民國37年(1948),其墓塚位於201號縣道將進入風櫃里之道路右側。
-
作者|許玉河老師
知識建檔|2022-05-15
修正建議回報