Penghu.info|澎湖知識服務平台

大嶼社宋姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

同義詞彙|七美宋姓
-
宋姓在大嶼社僅1戶,其宅在今中和村埔內日本時代大嶼鄉戶口調查簿》載:「大嶼2714番地戶主宋景,生於明治39年(1906);祖父宋文,祖母宋許氏做,生於安政元年(1854)。」推算宋景祖父宋文約生於咸豐初年,故知咸豐年間,宋姓已居於埔內。推判宋氏約在道光年間遷入埔內。惟宋姓裔孫皆已徙台,其舊宅已坍毀,故不知始遷祖何人?亦不知原籍何處?按八罩並無宋姓居民,此戶宋姓應係大山嶼北山嶼宋姓之支系。
-
考澎島宋姓居民分居5社,其中大山嶼尖山社始祖宋子永曆晚期自泉州晉江徙澎;烏崁社始祖宋喜雍正年間自金門遷澎;北山嶼則有大赤嵌社始祖宋爾榮崇禎年間來澎;後寮社始袓宋長永曆初期遷澎;港尾社始祖宋三坪乾隆初期來澎。按以上諸社宋氏原籍皆為金門長林。
-
《金門縣志.人民志》載:「宋氏,殷王帝乙長子微子啟之後,望出廣平、燉煌、河南、扶風。唐咸通間,有宋環,光州人,為福建觀察使遂寓居莆田,為宋氏入閩之始。天佑後,避閩王之召徙居晉江,派下分居各邑。金門之宋,其先係自晉江隨鄭成功東渡台灣,居於澎湖,至清康熙中遷浯,定居榜林(舊名東林、黃林、珠林),分居古崗。」
-
作者|蔡光庭老師
知識建檔|2021-02-12
修正建議回報