Penghu.info|澎湖知識服務平台

林投洪姓

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

洪姓開基始祖為洪鴻和(字忠肅、弘哲)。
-
《洪氏宗譜.澎湖各派略説.鼎灣派》載:「林投派弘哲公傳芳之地,元善公興嗣公之長房孫,元彰公之次弟,元善公曾孫廷尊公,承後有三,長弘猷龍、次弘喧、三弘哲,字鴻和。弘猷、弘哲二昆仲遷居澎邑,弘猷公寓中屯。弘哲公生於崇禎3年(1630),分支徙澎邑林投
-
洪弘哲傳二男,長灝(鐘峽)、次波(鐘崑);鐘崑離澎渡台居府城,今林投洪氏為鐘峽公之後。」推判洪弘哲永曆初期自烈嶼青岐遷澎。
-
林投洪姓祖牌有三:
-
其一祖牌:牌面書「十四世祖考洪公字廷尊妣曾氏共仝神主男忠盛忠為忠肅」(內文載:考諱繼美,字廷尊,生於嘉靖庚子,卒於萬曆戊午(1540-1618),葬在紅山下;妣曾氏名審娘,生於嘉靖甲辰年,卒於萬曆丙辰年(1544-1616)。」按:此內文記載有誤,考繼美應生於萬曆庚子,卒於永曆戊午(1600-1678),妣曾審應生於萬曆甲辰,卒於永曆丙辰(1604-1676)。
-
其二祖牌:牌面書:「十五世祖洪公字弘哲妣李氏仝神主孝男灝等奉祀」(內文載:先祖考洪公諱鴻和字忠肅,生於崇禎3年,卒於康熙40年,1630-1701;妣李氏名細涼,生於崇禎9年,卒於康熙20年1636-1681;合葬在澎湖林投鄉)。」
-
其三祖牌:牌面書:「十六世祖洪公字德傑妣林氏李氏三位仝神主孝男柳梅奉祀」(內文載:顯考諱灝字德傑,生於永曆12年,卒於雍正10年,1658-1732;妣李氏閨名老儒人,生於永曆17年,卒於雍正13年,1663-1735)。」
-
由此三神主牌,知十四世祖洪廷尊、妣曽審,葬在紅山下;十五世祖洪弘哲、妣李細,合葬澎湖林投鄉。按「紅山」在烈嶼,故知十四世洪廷尊仍留居家鄉烈嶼,十五世洪弘哲始遷林投
-
昭和時期洪氏有三合院9間,其中6間居北勢(即今林投村39、58、65、66、69、70號),另頂厝中甲南勢各1間(即今林投村77、28、26號)。按今三祖牌存放於裔孫洪順天宅(今林投村65村)。本縣消防局退休局長洪永澎,即林投村洪姓裔孫。
-
《洪氏宗譜》載:「金門后豐洪氏一族本肇基烈嶼鄉青岐村,其開浯始祖為17郎洪公楷。公楷本居閩同安縣,宋高宗末期登科,授同安縣尉,後徙烈嶼青岐。
-
公楷傳6世,有後裔洪坤載遊學金門水頭,至9世洪興嗣始遷居后豐,故興嗣被尊為后豐始祖。興嗣傳二子,長欽順,次欽悅;欽順傳五子,元彰、元善、元熹、元幙、元懷;欽悅傳二子,元才,元繇。」
-
中墩嶼始祖15世洪弘猷、林投社始祖15世洪弘均、下鼎灣社始祖16世洪鐘奇、後寮社始祖16世洪鐘亨,皆係元善裔孫。
-
大山嶼東三澳紅羅罩北寮龍門港尖山隘門林投西溪城北下鼎灣雙頭掛烏崁諸社洪姓,皆屬青岐(后豐)一族。
-
文章來源、作者|蔡光庭老師(20231108)
修正建議回報