Penghu.info|澎湖知識服務平台

橫礁高姓

閱讀時間 ── 約 3 分鐘

高姓始遷祖高公,名諱不詳。明治時期《西嶼庄橫礁戶口調查簿》載:「458番地戶長高傳;高傳父高和,子高銅;高和生年不詳,卒於明治29年(1896)。」推判高和約生於道光年間,故知道光年間高姓已居於橫礁;惟日本時代高傳已赴台為「日傭」營生,故今橫礁已無高姓裔孫,其宅或已出售他姓,故址未明。
-
橫礁高姓僅一戶,考西嶼澳北山嶼諸社並無高姓,橫礁高氏或係直接由閩地徙入,或係大山嶼某社高氏支系入徙。楊緒賢《台灣區姓氏堂號考.一百大姓考略.高氏》載:「高氏出自姜姓,《新唐書.宰相世系表》、《姓纂》載炎帝神農之後齊太公六世孫文公,生子高,高孫傒為齊上卿,與管仲合諸侯有功,齊桓公命傒以王父字為氏。另一姓源出自姬姓,《通志氏族略》載魯惠公之子公子祁,字子高,其後亦為高氏。高氏發源於山東,東漢時渤海太守高洪因居渤海蓨縣,子孫傳衍為當地望族,遂以渤海為高氏郡號。唐初陳元光開漳,隨其入閩將佐中亦有高氏者。高烶深《安平高氏族譜誌略》載:其先河南光州固始人,唐僖宗時高鋼避黃巢之亂,南遷入閩卜居福州懷安鳳罔為入閩始祖。清代高氏族人渡海有臺者,多屬高鋼派下。」
-
西溪《高氏族譜》載:「高氏齊太公之後,望出渤海、漁陽、廣陵、河南。同安高蒲高氏開閩始祖為高鋼,唐固始人;唐僖宗時黃巢亂起,挈眷入閩卜居福州懷安鳳岡,傳至七世高思連後裔分至同安(高蒲劉五店)。」故澎島西溪社媽宮社東甲紅木埕)、案山社風櫃尾社煙墩山社,諸聚落高氏,皆屬福州高氏開閩始祖高鋼裔孫。
-
澎島高氏,大多居於大山嶼,包括媽宮社紅木埕始祖高爃京係福州高氏30世,永曆晚期徙澎;高爃京次子高廷楊遷居風櫃尾社案山社始遷祖高振當係廷楊裔孫;西溪社始祖高秋係同安高蒲29世祖,天啟年間徙澎;煙墩山社始祖高贊,永曆初期亦自高蒲徙西溪,再遷煙墩山;另一媽宮社東甲始祖高清標係同安劉五店33世祖,道光年間徙澎。另有水垵社始祖高公(名諱不詳),康熙中期自廈門徙澎;東吉社始祖高朝,乾隆初期徙澎。
-
作者|蔡光庭老師
知識錯誤回報