Penghu.info|澎湖知識服務平台

南寮楊姓

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

楊姓開基祖為楊棟。南寮楊姓開基祖牌內文載:「始祖考楊棟,57歲,生於順治癸丑年,卒於庚戌年;始祖妣黃梅娘,43歲,生於壬戌,卒於甲辰;始祖考楊富,生卒年不詳,始祖妣,許氏不知名,號老洋婆;2世祖考長房諱文、2世祖考次房,諱武公;3世祖考長房諱德,3世祖長房諱祖,3世祖長房諱宗;3世祖考次房諱禹公(字長生)76歲,生於康熙40年,卒於乾隆37年1701-1772)。」
-
按順治並無癸丑年,癸丑年應為萬曆41年,故楊棟應生於萬曆41年,卒於永曆24年1613-1670);楊富應為2世;楊文、楊武為3世;楊德、楊祖、楊宗、楊禹為4世。推判楊氏和許氏同在崇禎晚期最早遷入奎壁港
-
國中退休校長、現任高雄市馬公高中校友會理事長楊增門,即係南寮楊氏裔孫。
-
昭和時期楊氏有三合院17間,聚居中寮(今南寮村100、102-104、148-149、153、156-157、159、170、175-177、182、187、189號)。
-
《金門縣志.人民志.氏族》載:「楊姓周宣王少子尚父之後,望出宏農、天水。閩地楊姓,乃唐末南遷入閩,多數定居漳州,分衍各邑,唯浯之楊氏,並非其派,乃係宋末楊亮節之後;亮節南宋度宗楊淑妃兄也,因避元禍,逃隱於浯之寶珠石下(今金門官澳)。亮節生三子,長子佛細、次子佛成、三子佛曇;佛細孫建業,明初避倭害,分居湖下;佛成仍居官澳;佛曇寄養漳州漳浦佛潭村(今蕃衍浮南橋一派)」。
-
民國69年(1980)金門湖峰(湖下)楊氏18世楊志文《金門湖峰楊氏三房族譜.湖峰楊氏族譜序》載:「佛細公傳子淑季,淑季第三子建業,分居湖峰,生有仲思、仲惠、仲敦、仲嘉、仲興、仲昭、仲榮、仲慶八子,以天、地、人、日、月、星、君、臣為八房名,此乃澎湖合界頭社楊氏有三房、五房區分之源由也。」
-
按澎島諸楊氏,原籍不一,惟原籍金門者,皆係官澳楊氏開浯始祖楊亮節裔孫。其中中墩嶼社始祖楊守錄,永曆晚期自金門遷澎;大赤嵌社山寮始祖楊明,雍正年間自白石止(官澳)徙澎;大赤嵌社下寮始祖楊傳,嘉慶晚期亦自白石止徙澎;港尾社始祖楊耀,康熙晚期徙澎(原籍不詳);吉貝社始祖楊進金、楊進古、楊進道三兄弟,乾隆中期自金門湖下徙澎;吉貝社另一始祖楊公(名諱不詳),康熙中期亦自金門遷來。
-
另有下鼎灣社(今鼎灣村)始祖楊勝,崇禎年間自金門榜林徙澎(榜林楊氏,係湖下楊氏分支);南寮社始祖楊棟,祟禎年間由金門湖下徙澎;龍門港社始祖楊公,清初徙澎(始祖名諱、原籍不詳);媽宮社北甲銅山館始祖楊有,光緒初期自漳州東山徙澎;媽宮社北甲鬼仔山始祖楊安、楊九叔姪,光緒中期亦自東山徙澎。
-
西嶼澳合界頭社三房始祖楊引永曆初期、五房始祖楊蔭永曆晚期先後來澎,尚有緝馬灣社,其始祖楊雙,康熙中期自同安美市街遷澎。
-
作者|蔡光庭老師
修正建議回報


▲隱藏連結