Penghu.info|澎湖知識服務平台

七美嶼

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

舊名、別名|南嶼、南大嶼、南天嶼、大嶼
-
七美嶼舊名有南大嶼、南嶼、大嶼等,其中以「大嶼」稱呼為最早,在清朝初期康熙24年1685年)蔣毓英纂修的《台灣府志》就有記載。七美嶼因為位於澎湖南海中,面積最大的島嶼,所以就稱為大嶼,又因為位於澎湖群島的南方,所以又稱為南嶼、南大嶼;然又因為位居偏遠南海之中,也稱為南天嶼。日本時期仍稱為大嶼,直到民國38年,劉燕夫縣長被七美人殉節抗盜的故事所感動,特呈請省府將「大嶼」易名為「七美」,並且在傳說中的井邊設塜祭祀,是為今天的「香秋苑」。
-
七美嶼地處澎湖群島最南端,是澎湖90座島嶼中的第4大島,同時也是標高第二高的島嶼,海拔約66公尺,僅次於貓嶼,自古即是台灣海峽的要衝,也是兩岸人文移徙的中繼站之一。七美嶼全島總面積約6.99平方公里,海岸線長度14.4公里,為一東高西低的方山台地。全島屬玄武岩地質地形,有柱狀節理、板狀節理與放射狀節理。
-
資訊來源|悠遊八罩自然與人文生態學習手冊
知識錯誤回報


隱藏資訊

時值天晚,將船隻灣泊八罩水垵澳,遣官坐小哨到將軍澳、南大嶼等島安撫島民。十六日早,進攻澎湖。逆賊排列船隻迎敵

靖海紀事 / 施琅|


澎湖在臺灣西,阻隔海洋,非舟莫達。舊六十二澳,曰南天嶼(即大嶼,以其地大而在南,故曰南天。)


南嶼:橫里許,直二里,亦名大嶼。偽時民居稠密,今俱移在八罩嶼。

臺灣府志《蔣志》 / 蔣毓英、季麒光、楊芳聲|


南嶼亦名大嶼。先時居民甚多,以波濤不測,移居八罩嶼。

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


...南嶼也(...南嶼亦名大嶼。先時居民甚多,以波濤不測,移居八罩嶼)

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


大嶼至媽宮水程一百里


舊六十二澳,曰南天嶼(即大嶼,以其地大而在南,故曰南天。上憲以其僻遠,恐容奸,不准報墾;後又與東吉、西吉、半坪嶼、花嶼同請牧羊,亦不准。蓋慮鞭長不及,防微杜漸意也)


其羅列於大山嶼之前者,曰虎井嶼、...南嶼【亦稱「大嶼」,今名「南天嶼」】

臺灣志略 / 尹士俍|中卷(山川景物)|


南天嶼〈亦名「大嶼」,在八罩西南。距媽宮澳水程七十里。舊有民居,以風濤阻遠移住八罩。因禁開墾,曾與東西吉、半平、花嶼等同請牧羊,俱不允,蓋慮鞭長不及也。〉

重修台灣縣志 / 魯鼎梅、王必昌|


南嶼:在廳治南水程一百里。亦稱大嶼。

續修臺灣府志《余志》 / 余文儀|


南嶼(即南天嶼。廣袤三十里,原有民居,後因被寇,鞭長莫及,徙歸八罩,永為禁地。距廳治水程一百四十里。)


八罩而南為南大嶼,海濱僻處有花數株,莫知其名,開時色頗絢爛。


大山嶼之南:.......南嶼(一百四十里。亦稱大嶼,廣袤三十里,有民居)