Penghu.info|澎湖知識服務平台

中西村翁姓

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

同義詞彙|鼎灣頭社翁姓
-
翁姓開基始祖為翁沖,係金門盤山翁氏11世。
-
翁松永《翁姓祖祠碑記》載:「稽吾翁姓宗族一脈,其祖籍乃係金門盤山村人。開基祖翁沖公(第十一世)於萬曆癸丑年(萬曆41年,1613)誕生金門,康熙年間渡澎建居,即今中寮村是也。」
-
按翁沖生於萬曆41年,若康熙年間始來澎,其年已逾50垂暮之年,推判應在崇禎年間來澎,時值壯年,較合常理。
-
昭和時期翁氏有三合院19間,裔孫分居坡頂12間(今中西村19-30號)、中寮7間(今中西村3-6、15-17號)。
-
惟翁氏裔孫大多旅外,曾任高雄市議員的翁萬基、翁有成皆係鼎灣頭社翁氏旅高裔孫。今坡頂十室九空,徒留31號翁姓「盬官衍派」宗祠孤立駐守聚落空屋。其中30號早期為翁姓所有,或係上鼎灣社張姓入贅翁家,今所有權為張姓裔孫。
-
楊緒賢《台灣區姓氏堂號考.一百大姓考略.翁姓》載:「翁氏出姬姓。《姓纂》、《姓氏考略》載周昭王庶子溢食采於翁因以為氏。
-
翁氏播遷,據《翁氏族譜》載五胡亂華翁溢之後翁田,隨中原士族南遷,徙居建業(南京),其後傳衍成為江南大族。
-
唐末翁軒為閩州刺史,遂居福建莆田竹嘯莊,是為翁氏入閩始祖。宋初傳至翁乾度生六子,長子處厚分姓洪;次子處恭分姓江;三子處易仍姓翁;四子處朴分姓方;五子處廉分姓龔;六子處休分姓汪。兄弟六人先後進士及第,時有六桂聯芳之譽,其後族人遍及福建各地,莆田建有祖祠一座,稱曰六桂堂。
-
同譜又載,翁處易四傳至翁點,遷居晉江開基,又數傳慶長、慶保、慶佑兄弟;慶長孫翁糞徙居同安;慶保遷居永春;慶佑孫翁治齋分居安溪,其後傳至貴溪、濱溪兄弟。明清二代翁氏族人渡海來臺者,以翁貴溪、濱溪派下為最眾。」
-
《金門縣志.人民志.氏族》載:「翁姓先祖係周昭王庶子,封於翁山,因以為姓,其郡望出錢塘(浙江杭州)。
-
唐中葉有翁軒者,為閩州刺史,居於蒲田竹嘯莊,為翁姓入閩之始;翁軒十一傳至翁茂禧,仕泉州,即地而居;茂禧曾孫翁乾度,生六子,分六姓,宋太祖、宋太宗時先後登第,時稱「六桂開芽」(翁、洪、方、江、龔、汪),派下居泉南各邑;浯之翁氏即其裔也。
-
明洪武初有翁師男自晉江破磵,遷金門盤山定居;其族繁衍,居頂、下堡及前厝,支派分居下田、湖尾、後浦、新塘、昔果山等處。」
-
考澎島鼎灣頭社始祖翁沖,係盤山翁氏11世裔孫,崇禎時期徙澎;鎖管港社始祖翁弘傑、翁弘俊兄弟,係盤山11世裔孫,永曆晚期徙澎;虎井社始遷祖翁陞(高壽),係鎖管港社始祖翁弘傑四男,康熙晚期徙虎井社
-
叧有鎮海社始祖翁京,永曆晚期遷澎。西嶼澳則有合界頭社始祖翁才,康熙晚期遷澎;內塹社始祖翁弘祺亦係盤山11世裔孫,乾隆初期來澎。
-
湖西鄉中西村翁姓外,尚有青螺社始祖翁省(世系不明),永曆晚期遷澎;龍門港社始祖翁德,係盤山14世祖,雍正時期徙澎。
-
文章來源、作者|蔡光庭老師
修正建議回報


▲隱藏連結▲隱藏連結