Penghu.info|澎湖知識服務平台

大嶼社葉姓

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

同義詞彙|七美葉姓
-
葉姓分三支系:其一水垵社葉姓支系,分居於西湖村山腳仔中和村西崎頭;其二將軍澳社葉姓支系,居於山腳仔;其三花宅社葉姓支系,居於西湖村田墘
-
其一:山腳仔西崎頭始遷祖葉公,名諱不詳。日本時代大嶼鄉戶口調查簿》載:「大嶼4057番地戶主葉舉生於明治17年(1884),父葉撥;4058番地戶主葉景生於明治34年(1901),父葉草;4059番戶葉氏復生於明治29年(1896),養父葉撥;4058番地戶主葉順情生於大正9年(1920),父葉枝;4059番地戶長葉千桂生於明治28年(1895),父葉仕;4061番地戶主葉遷生於明治43年(1910),父葉天;4112番地戶主葉長壽生於昭和13年(1938),父葉別。」推算葉撥、葉仕生於咸豐年間;葉草生於同治年間;葉枝、葉天生於光緒年間。按以上西崎頭7家葉氏係同一先祖,咸同年間已繁衍成族。另山腳仔亦有數戶葉姓,《大嶼鄉戶口調查簿》又載:「大嶼2122番地戶主葉文生大正8年(1919),父葉紂;2122番地另一戶主葉千振,明治34年(1901);尚有一戶主葉千鍊,大正2年(1913);2147番地戶主葉金定,明治44年生;2055番地戶主葉的,明治34年(1901),父葉千里。」推算葉紂、葉千里生於光緒年間。按以上山腳仔5戶葉氏係同一先祖。現今中華民國駐德國代表謝志偉的母親葉金春,即係山腳仔2122番地戶主葉紂的次女。
-
昭和時期此一支系葉氏在山腳仔有三合院4間、西崎頭5間。現仍居於山腳仔的葉氏媳婦葉呂秀琴口述,山腳仔西崎頭兩地葉氏係同一先祖,昔時葉氏子弟若有婚宴喜慶,兩聚落族人皆相聚參與宴席,因是至親故參與喜宴是不用包禮金的。又據居於西崎頭的鄉代會主席葉長茂兄弟口述,其先祖係由水垵社徙來,惟世系不詳。由以上戶口調查簿推判此一支系葉氏約在乾嘉年間徙入大嶼
-
其二:山腳仔叧有一戶葉氏,始祖為葉武,係將軍澳社葉氏裔孫。日本時代大嶼鄉戶口調查簿」載:「2121番地戶主葉氏貴美,葉亨養女;葉亨父葉武。2121番地叧一戶主葉培生於明治24年(1891),父葉武。按葉亨、葉培係兄弟。」據葉培孫葉天文口述,其曽祖父原居將軍澳社,約於光緒年間遷徙入西湖村山腳仔與先徙入的葉氏宗親毗鄰而居,其宅在今西湖村山腳仔4號。
-
按葉培係西湖村第一位基督徒,他的五個兒子皆追隨父親的信仰,成為虔誠的基督徒,其七子那亞、八子約那、九子約識、十子約迫命名皆與聖經人物相關。五子中僅那亞留居大嶼,或係受基督文明的影響,葉那亞對於子女教育特別重視,七個兒子中培育了五位教師,其中有三位擔任國中小校長,兩位具博士學歷,堪稱教育家族。
-
其三:田墘葉氏僅一戶,其始遷祖為葉原。日本時代大嶼鄉戶口調查簿》載:「4394番地戶主葉萬吉生於大正4年(1915),父葉原居望安鄉花宅1972番地。」推判葉原約在大正時期自花宅遷徙到田墘
-
八罩葉姓居民分居水垵將軍澳花宅三社。水垵始祖葉公(名諱不詳)康熙晚期遷澎,將軍澳始祖葉公(名諱亦不詳)亦約於康熙晚期自烏崁社遷入,花宅始祖葉財、葉尊兄弟乾隆初期來澎。按以上三社葉氏原籍皆為金門。
-
作者|蔡光庭老師
修正建議回報