Penghu.info|澎湖知識服務平台

東安村鐘姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

同義詞彙|網垵社鐘姓
-
鐘姓徙澎在康熙年間,僅1戶,居網垵社網垵口)。
-
網垵社鐘姓始祖鐘公(名諱不詳)。日本時代明治39年(1906)網垵澚、網垵鄉戶口調查簿載鐘姓共有6戶,分居兩間三合院(今東安村14、15號)。唯今屋已坍塌,裔孫皆已徙台,故今東安村已無鐘姓居民。
-
網垵澳鐘姓尚有(嶼坪社)、(東吉社)、(西吉社)3社:嶼坪社鐘氏皆居於東嶼坪,乾隆初期自網垵口東嶼坪,係網垵社鐘氏支系;東吉社鐘氏乾隆中期亦自網垵口東吉,亦係網垵社鐘氏支系;西吉社僅一戶,其始遷祖鐘友原居東吉社日本時代明治42年(1909)西吉社許氏便結婚,遂定居西吉
-
故澎島鐘姓屬同一族裔,皆係網垵社始祖鐘公裔孫,唯其原籍不詳。而由乾隆年間鐘姓已徙居嶼坪東吉2社,推判網垵社始祖鐘公最晚應在康熙中、晚期已徙澎。
-
現今在馬公中正路經營(鑫億海產行)的䭚業群和北辰市場(鐘記燒餅)的老闆鍾富沛、䭚富興兄弟皆係東嶼坪鐘氏裔孫。
-
《姓苑》載:(鐘)與(鍾)同,鐘氏係因筆誤,實為鍾氏;今戶籍區分為二。
-
文章來源、作者|蔡光庭老師
知識建檔|2017-10-22。知識更新|2020-11-20
修正建議回報


▲隱藏連結