Penghu.info|澎湖知識服務平台

花園

閱讀時間 ── 約 3 分鐘

七美月鯉灣的「花園」
-
「花園」,位於月鯉灣一帶,月鯉灣也是七美唯一白色沙灘之地。七美俗諺:「頂莊透下莊,五甲透花園」,或是「頂宮通下宮,盧家通花園」。此地有四座由「宮仔」發展而來的祠廟,分別為玉天祠、普神祠、金殿祠與盧德祠。玉天祠稱為「頂莊或頂宮」,普神祠為「中莊」,金殿祠為「下莊或下宮」,盧德祠則為盧太爺祠,也就是俗諺中所稱的盧家先人。五甲據稱位於今日七美人塚一帶,然「五甲」與「盧家」,台語發音接近,應指涉同一個地方。
-
相傳此地本多住家,因此有頂莊透下莊之說,盧家更在此建立梳妝樓與花園,然因故成為廢墟。爾後,居民再度遷移七美時多遭陰靈騷擾,於是興建此四座小祠以懷柔安撫此地魂魄。《澎湖志略》:南天嶼(即大嶼,以其地大而在南,故曰南天。上憲以其僻遠,恐容奸,不准報墾。後又與東吉嶼西吉嶼半坪嶼花嶼同請牧羊,亦不准。文中的南天嶼大嶼)就是今日的七美,此為清代初期虛地徙民的歷史,盧家的故事或為此背景下發展而來。爾後,移民又漸漸有入移入。故《澎湖廳志》記載,鍾守娘,南大嶼門仔崎鄉人,嫁山頂鄉夏進,年二十五,道光16年(1836)守節;呂借娘,南大嶼嘉丁尾鄉人,嫁西湖鄉許夾。咸豐7年(1856),守節。《澎湖廳志》更有:「八罩而南為南大嶼,海濱僻處有花數株,莫知其名,開時色頗絢爛。有折之者,則病作。或云,前朝人避亂居此,遭海寇,有女子七人投井死,此花產於井中,殆魂魄所化也。近時農人鋤地者,嘗得磁器之屬。」此為七美人塚傳說最早的文本,農人鋤地得磁器之屬,更是有人居住活動的證明,盧家通花園,並非空穴來風。
-
花園,緊鄰月鯉灣,月鯉臺語發音如同「苑裡、園裡」,即為花園裡,月鯉或由盧家花園傳說轉變而來。
-
作者|許玉河老師
修正建議回報


▲隱藏連結