Penghu.info|澎湖知識服務平台

劉玉卿

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

劉玉卿(1873-1947),字日中,媽宮人。曾祖父劉聯捷乃清道光5年(1825)派駐澎湖水師協鎮右營中軍府加三級,官居五品、曾護理兩次右營中軍守備。於道光12年(1832)逝於澎湖任上,諡皇清武德郎。祖父劉世芳從商,傳至其父劉思義經營「興發商號」,運籌有成,為清朝當時澎湖「臺廈郊」郊商之首,人稱「君子頭仔」。
-
幼習漢學,及長承家業「永興發」號,與廈門及臺灣各處貿易。明治33年(1900)淺田知定澎湖廳長(1900.12-1902.6)邀其赴日參加日本皇太后壽辰,順道至東京、大阪、名古屋、京都等處觀光,兼參加赤十字社(紅十字會)總會。而後當選媽宮街第三保保正,及媽宮街衛生組合長,又被任命為媽宮公學校學務委員、澎湖廳地方稅調查委員及農會評議員。
-
有4子,前3子為其與風櫃尾陳文理三女娥所育,么子乃繼室蔡氏綉所生。長子劉陽(永在)因病早逝。次子劉祿(永順)臺中一中畢業,戰後任高雄市立初級女子中學(今高雄市立新興高級中學)會計主任。三子劉永耀,亦就讀臺中一中,後赴日就讀大學,為澎首批赴日留學者,同年赴日之澎湖籍生尚有劉德壹,返臺後擔任日日新報社記者,後任職於臺北某公營銀行經濟研究室。四子劉永裕,日本普通文官考試及格,後被誣為重慶份子,下獄囚於日本憲兵隊,至戰後始釋。
-
其自幼遍閱典籍,尤擅詩文,書法堪稱一絕,存世者可見於馬公廟宇澎湖天后宮觀音亭馬公城隍廟北辰宮水仙宮⋯⋯等之對聯、牌匾、碑文等。
-
文字來源|續修澎湖縣志(人物志)
知識建檔|2019-10-12。知識更新|2024-06-22
修正建議回報


▲隱藏連結