Penghu.info|澎湖知識服務平台

紅羅吳姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

同義詞彙|紅羅罩社吳姓
-
吳姓開基始祖為吳安壽。紅羅罩社吳氏開基祖牌內文載:「始祖吳安壽,生於永曆2年,卒於康熙60年1648-1721)。」推判吳安壽約於鄭氏時期紅羅,族人口傳先祖係由金門遷徙而來。
-
昭和時期吳姓有三合院4間,聚居西寮(今紅羅村24、27、29、30號)。現於馬公東文里開設「吳泰郎診所」的吳醫師,即係紅羅罩吳姓裔孫。
-
《金門縣志.人民志》載:「吳氏周太王泰伯、仲雍之後,望出延陵,東晉中原多亂,難民避居浯者六姓,吳其一也。惟今浯之吳姓,均係以後來者,共有三系:一內洋吳,南宋時吳四郎自泉州卜居李洋,勤於開墾,數傳至明洪武,墾有鵲山、溪邊一帶良田。正德間有吳璉者,復創漁撈之利,為金門有浮網之始,吳氏遂以農漁世其業,富甲鄉里,迨明末兵燹後,樹木砍盡,沃土盡為風沙所壓,乃遷居內洋。二烈嶼吳,宋末,帝昺避元兵南下,有吳四十三郎者,自泉州迎駕而南,其孫名安遠者,避居烈嶼上庫,派下分居西吳、羅厝。三安岐吳,萬曆年間有吳成基者,自晉江下吳梁仔橋移居浯之安岐(金寧鄉),支孫名序浦,分居小西門。又料羅吳,係清初由泉州池店來浯為道士,遂定居焉。》惟不知紅羅罩吳氏,系出何者?
-
湖西鄉3澳吳姓聚落,尚有港底林投奎壁港3社。其中港底社始祖吳伍,天啟年間自泉州同安來澎;林投社始祖吳丑,永曆初期遷澎,惟原籍不詳;奎璧港社「中寮」始祖吳嬰,永曆晚期自漳州龍溪泥仔圍徙澎;奎璧港「下寮」始祖吳等,乾隆初期自龍溪泥仔圍來澎;奎璧港「頂寮」始祖吳委,亦在乾隆初期自泥仔圍遷澎。
-
文章來源、作者|蔡光庭老師
修正建議回報