Penghu.info|澎湖知識服務平台

紅羅吳姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

同義詞彙|紅羅罩社吳姓
-
吳姓開基祖為吳安壽,於康熙初期徙紅羅,由族人口傳知悉先祖由金門遷徙而來。「金門縣志,人民志」載:吳氏周太王泰伯、仲雍之後,望出延陵,東晉中原多亂,難民避居浯者六姓,吳其一也。惟今浯之吳姓,均係以後來者,共有三系:一內洋吳,南宋時吳四郎自泉州卜居李洋,勤於開墾,數傳至明洪武,墾有鵲山、溪邊一帶良田。正德間有吳璉者,復創漁撈之利,為金門有浮網之始,吳氏遂以農漁世其業,富甲鄉里,迨明末兵燹後,樹木砍盡,沃土盡為風沙所壓,乃遷居內洋。二烈嶼吳,宋末,帝昺避元兵南下,有吳四十三郎者,自泉州迎駕而南,其孫名安遠者,避居烈嶼上庫,派下分居西吳、羅厝。三安岐吳,萬曆年間有吳成基者,自晉江下吳梁仔橋移居浯之安岐(金寧鄉),支孫名序浦,分居小西門。又料羅吳,係清初由泉州池店來浯為道士,遂定居焉。按吳氏耆老未言烈嶼,料羅時間太相近,故紅羅吳氏應來自內洋或安歧;而又以安歧較可能,因與紅羅洪氏原籍后豐不符,而當時洪氏已先遷徙紅羅
-
文章來源、作者|蔡光庭老師
短網址|penghu.info/s/3JG
知識錯誤回報