Penghu.info|澎湖知識服務平台

赤馬丁姓

閱讀時間 ── 約 3 分鐘

丁姓開基始祖丁公,名諱不詳;2世祖丁周山。緝馬灣社丁氏開基祖牌內文載;祖考公諱太老,生於康熙38年,卒於乾隆9年1699-1744),葬在同安、馬巷;其餘諸先主,生年最早者為丁周山,生於乾隆26年,卒於嘉慶18年1761-1813)。按由此祖牌所載,可知丁氏原籍為同安、馬巷;丁太老、丁周山兩人相差63歲,丁太老卒後,丁周山始出生,故丁周山應係丁太老孫子;惟祖牌內文並未載丁周山之父名諱,其中原因不詳;推斷緝馬灣丁氏始祖應係丁周山之父,約生於雍正年間,乾隆中期,自同安、馬巷,徙澎,今傳9世。
-
丁姓係緝馬灣最晚徙入的姓氏,人丁繁衍較少;昭和時期僅居有三合院3間,聚居社內菓葉仔(今赤馬村156、157、158號)。
-
楊緒賢《台灣區姓氏堂號考.一百大姓考略》載:丁氏,出自姜姓,齊太公呂尚之父呂伋,諡丁公,子孫遂以丁為氏;發祥於今山東,其裔傳衍各地,以「濟陽」為郡號。唐初,有丁儒者,自光州、固始隨陳元光入閩開漳。台北縣丁氏族人相傳,先世於唐末、五代,自濟陽入閩,居泉州。又有丁謹者,宋末、元初,自蘇州入閩,居於晉江。
-
據泉州市旅遊局出版之《泉州導遊.陳埭丁氏宗祠》載:晉江、陳埭鎮丁氏始祖,係宋、元間,自蘇州來泉州經商之阿拉伯人。元宋,泉州發生色目人之亂,平定之後,許多蕃商被殺;丁氏4世祖丁善與其父,因之避亂,遷來陳江,也就是現在的陳埭居住。明萬曆年間,陳埭學者丁衍夏,才在族譜中,明確指出丁氏的祖教,就是回教,丁氏的老祖宗是回人〝賽典赤瞻思丁〞。
-
至於澎島丁氏是否為泉州阿拉伯人後裔,就有待做基因比對了。現仍居於緝馬灣,從事遊艇修護之丁氏7世裔孫丁祖響,即因濃眉大眼,長相與眾不同,常被問及是否具外國血統。按澎島丁氏尚有:大山嶼西溪社始祖丁玉、丁賽,媽宮社始祖丁碧,乾隆19年(1754),自同安,徙澎(三人為同胞兄弟);北山嶼鎮海社始祖丁璘,乾隆初期,徙澎;丁日,乾隆晚期,徙澎;另一始祖丁公(名諱不詳),乾隆晚期,徙澎(三人原籍皆為同安、丁厝)。
-
文章來源、作者|蔡光庭老師
修正建議回報