Penghu.info|澎湖知識服務平台

天后宮改建碑記碑

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

隸屬空間|天后宮
刻文原文|
-
窃謂神恩廣大昭祀固宜恪恭而俎豆馨香廟貌尤須整飭本澎望安鄉將軍村雖係海上孤立水面之島嶼乃屬台灣省澎湖縣山明水秀堪稱為世上桃源居民多以漁為業自昔曾建設天后宮崇祀天上聖母為祀典之明神官民祈福果然人有誠心神有感應咸沾德澤無災無害忖思聖母自宋代誕降於湄洲靖海安瀾澤霈舟楫沿海居民皆蒙蔭庇迄今千餘年在宋追封靈慧夫人在明追封護國天妃在清追封天上聖母華袞圶蓅三鍚命論其神功之赫濯罕有其匹恩光普照聖蹟昭靈遍乎四海遠迩宗風崇廟祀超凡入聖過化存神慈悲救世堪與觀世音菩薩並驅齊駕本村創設廟堂自前清嘉道之年間迄今百有餘年雖比馬公天后宮稍後其撥一也經年既久閱歷滄桑風雨飄搖牆垣傾圮實不堪為棲神之所因念迩來炉下眾弟子稍有利源乃糾合同志將漁船所護之利樂捐積蓄於民國五十四年五月鳩工庀材重新改建閱民國歲次己酉年瓜月完成輪奐高華廟貌壯麗堂皇凡廟中之設備及匾聯莫不煥然一新聊表敬意以酬明德報答神庥泐石以垂不朽云.....
-
資訊引用|《望安鄉志》
知識錯誤回報