Penghu.info|澎湖知識服務平台

重華堂:小池角陳姓宗祠

閱讀時間 ── 約 3 分鐘

昭和戊辰(1928)小池角陳氏族人於冬至祭祀祖先後,由陳媽挺等人籌議創建祠堂安祖先牌位,以奉蒸嘗,明昭穆之序。昭和5年(1930),祠堂竣工並取名為「重華堂」,二崁陳姓後裔亦獻匾「重煥光華」以茲慶賀。以「重華」為名,蓋以舜帝為其始祖之謂。舜,名重華;生於姚墟,為姚姓,後居媯水之濱,後人遂將姚姓改為媯姓。1930年落成之重華堂,其石柱聯即有:
-
穎邑云遙猶繼姚墟一脈
-
川流不息再開澎島萬年
-
又,陳胡公被認為是陳姓的始祖,而陳、姚、虞、胡、田五姓,同源於虞舜,故有「媯汭五姓」同宗。沙港陳姓宗祠於民國65年(1976)與107年(2018)整修時,沙港曾姓贈匾「媯汭之光」即為例證。民國107年(2018),由陳永福先生提議重建小池角陳姓祠堂,仍保留1930年興建之舊石柱聯與匾額。
-
茲將昭和5年(1930)興建重華堂碑記抄錄於後:
-
粵稽吾祖發跡金門上坑,肇基澎島,綿延二百餘年,繼承已成。□世基業之盛大,子孫之繁昌,無非吾祖之創垂也。欲報之德,昊天罔極。第恐代遠年湮,族譜廢墜,伯叔弟兄於戊辰年冬祭,議建小宗,以報祖恩於萬一。無小無大,咸讚襄之。擇地卜吉,興工建築,不數月而告厥成功。雖子孫之歡趨,實由吾祖之默相也。自此之後,春秋享祭,可以序昭穆,可以致肅雍。惟願後世有志者,視此基業,重為煥新,庶可一世至萬世也。
-
茲將議建及捐資者勒石於後,以垂不朽云爾。
-
族長圭帝存董事媽挺罩
-
寄附理悟族譜一部罩椅棹全付宏基𢁖燈各一
-
罩一千元媽挺五百元祖包二百元安一百元
-
買六十三元佛到仝晒五十元昆山仝
-
溪五十元猛仝喜三十元回澎仝
-
媽頭三十元便二十元長瑞仝存十五元
-
賴十五元佛明仝朝倝仝蒲十元
-
對十元鉄仝箸仝敬仝
-
山東五元桂林仝
-
時維庚午年仲冬之月立
-
#感謝陳永福先生
-
作者|許玉河老師
修正建議回報


▲隱藏連結