Penghu.info|澎湖知識服務平台

大嶼社何姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

同義詞彙|七美何姓
-
何姓開大嶼始祖為何貝,族人居於西湖村山腳仔,乾隆初期自金門遷山腳仔大嶼社何姓開基祖牌內文載:「始祖何貝生於雍正2年,卒於乾隆56年1724-1791)。」日本時代大嶼社戶口調查簿》載:「大嶼2158番地戶主何足生於明治31年(1898);父何田。2158番地另一戶主何氏怨生於昭和11年(1936);父何梱。2159番地戶主何春貴生於大正4年(1915);父何標。2159番地叧一戶主何養智生於明治21年(1888);父何餘。」推算何田生於同治年間;何梱生於明治晚期;何標生於光緒中期;何餘生於咸豐年間。而由此戶口調查簿記載推判,約在嘉慶年間何氏已分數房。昭和時期何氏在山腳仔有三合院3間,現仍居於山腳仔的何標3世裔孫何進順口述先祖係由金門徙來。現任教於白沙鄉後寮國小的何福生則係何梱3世裔孫。考望安鄕並無何姓居民,故大嶼山腳仔何姓應係由金門直接遷入。
-
《金門縣志.卷三.人民志.第二篇氏族》載:「何姓,周成王弟唐叔虞裔孫韓王安之後,望出盧山、東海、陳郡。唐高宗儀鳳年間,盧廣仲江人何嗣韓,隨鷹揚將軍陳元光入閩,定居漳州,後裔分衍閩南各地,元初有何仲叔者,由晉江遷來,為浯有何氏之始,初居陳坑,後徙何厝,支孫何永立於明中葉分居浦邊,蕃衍成族。」山腳仔何氏應係由何厝或浦邊遷來。
-
考澎島何姓分居大嶼大赤嵌媽宮3社。大赤嵌社始祖何公,乾隆初期遷澎;媽宮社北甲始祖何公道光初期來澎;媽宮社東甲埔仔尾始祖何公咸同年間徙澎。惟以上三位始祖名諱、原籍皆不詳。
-
作者|蔡光庭老師
修正建議回報