Penghu.info|澎湖知識服務平台

許福基

閱讀時間 ── 1 分鐘內

澎湖瓦硐澳人。生平敦厚,不言人非,有爭者必勸解之,使不赴公庭,澳內化之。康熙五十三年(1714)臺防廳攝臺灣縣事洪一棟以其品重行高,舉充鄉賓。(郭啟傳)
知識建檔|2017-11-26。知識更新|2017-11-27
修正建議回報


▲隱藏資訊

瓦硐澳人。生平長厚,口不言人是非,每教人為好人、存好心、行好事。有爭競者必力為解勸,不使赴控公庭。澳內化之。康熙五十三年,台防廳攝台灣縣事洪一棟以其品重行高,舉充鄉飲賓之選,匾曰「碩德可風」;亦何慚焉!