Penghu.info|澎湖知識服務平台

赤馬彭姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

彭姓開基始祖為彭然。緝馬灣彭姓開基祖牌內文載:「始祖彭然生於康熙43年,卒於乾隆54年1704-1789)。」按彭姓和洪姓毗鄰而聚居社內東窩仔,推判和洪姓同在雍正年間徙入緝馬灣。惟裔孫皆不知祖籍何處。
-
明治時期《西嶼庄竹篙灣戶口調查簿》載:「1297番地戶長彭孕,生於明治15年,(1882年);彭孕父彭留;彭留父彭随,彭隨卒於明治32年。」由此記載推判彭留,約生於咸豐7年(1857),彭隨約生於道光12年(1832)
-
昭和時期彭姓有三合院14間,皆居於社內東窩仔(今赤馬村76-77、80-83、85、88-89、91-94、96號)。已故澎湖編製「萬字竹笠」的師傅彭祖林,即係彭隨玄孫。
-
楊緒賢《台灣區氏堂號考.一百大姓考略.彭姓》載:「彭氏顓頊曾孫祝融之弟吳回,生陸終;陸終有六子,第三子為彭祖,封於大彭(今江蘇銅山),子孫以國為氏。漢長平侯彭宜,定居淮陽,其族遂以淮陽為郡號;另有後裔因避難,遷居隴西(今甘肅省),遂標隴西為其郡號。唐玄宗時,彭構雲遷居袁州宜春(今江西宜春),其後裔再輾轉分衍福建、廣東各地,故族人亦有取宜春為郡號。宋神宗時,構雲後裔彭延年,官潮洲刺史,定居廣東揭陽,是為彭氏廣東始祖,其後分支漳、泉,遂成大族。明、清二代,彭氏族人渡海來台,多屬彭延年之後。」按西嶼澳彭姓聚落,僅緝馬灣一社。
-
文章來源、作者|蔡光庭老師
修正建議回報