Penghu.info|澎湖知識服務平台

呂豹

閱讀時間 ── 1 分鐘內

小池角人。幼少讀書,但不喜拘泥章句,年十六揚帆通商各港口,往返閩浙及粵海,而屢獲巨利。當其家道興隆時,不情捐資恤窮,救貧,邑中莫不敬服。曾授佩紳章。八十歲歿。
-
文字引用|西嶼鄉
知識建檔|2021-09-28。知識更新|2024-06-23
修正建議回報


▲隱藏連結