Penghu.info|澎湖知識服務平台

龍門顏姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

同義詞彙|龍門村顏姓
-
顏姓開基始祖顏公,因開基始祖牌內文不對外公開,故名諱、生卒年不詳。
-
胡建偉澎湖紀略.卷五人物紀.材武》載:「顏得慶林投澳文良港社民人。平時駕三板頭船生理,澎、台水道最為熟悉。施軍門招募軍前,牌委隨征千總。奉命往鹿耳門,協同楊彬等守標,以待大師進港。忽遇賊船驟至,拚命拒守,殺退賊眾,大兵戰艦乃得揚帆直入,克復安平鎮。後南北兩路隨征,屢著戰捕之績。事平,制府滿題授功加都司簽書,任澎湖右營守備。」
-
按由此人物紀所載,知康熙60年1721)之前,顏姓已居龍門港社。推判顏姓約在鄭氏時期遷澎。
-
昭和時期顏姓有三合院4間:分居東北甲1間,今龍門村20號;東南甲2間,今龍門村112、129號;西南甲1間,今龍門村161號。
-
按澎島各社顏氏皆係金門賢聚顏姓一族。緝馬灣姓始祖顏晉周小池角始祖顏福(晉仲),係賢聚顏氏20世,永曆初期踵隨宗叔後寮社始祖顏昌徙澎(顏昌係賢聚19世,崇禎年間徙澎)。另有花宅社始祖顏助,係賢聚19世,康熙晚期徙澎。
-
尚有井子垵社始祖顏良,康熙中期徙澎;將軍澳社始祖顏轉,雍正年間徙澎;龍門港社始祖顏公(名諱不詳),約鄭氏時期徙澎;隘門社始祖顏忠,乾隆中期遷澎;內塹社始祖顏公(名諱不詳)乾隆初期徙澎。惟以上諸社始祖世系不明,以遷徙時空推判,應亦為金門賢聚顏氏一族。
-
作者|蔡光庭老師(2024
修正建議回報


▲隱藏連結