Penghu.info|澎湖知識服務平台

龍門歐姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

▲隱藏資訊

同義詞彙|龍門村歐姓
-
龍門港社歐姓始祖有兩位:其一「下歐」始祖歐興,其二「頂歐」始祖歐英。
-
1、其一下歐:始祖歐興(國良)。下歐開基始祖牌內文載:「始祖歐興,生於永曆25年,卒於乾隆31年16711766)。」推判歐興康熙中期遷澎。
-
昭和時期下歐有三合院5間,分居西南甲3間(今龍門村92、100、143號)、和東南甲2間(今龍門村115、135號)。
-
2、其二頂歐:頂歐開基始祖牌內文載:「六代顯祖考歐君諱英,生於康熙45年,卒於乾隆22年(1706-1757;五代顯祖考歐公諱仰,生於乾隆2年,卒於嘉慶19年1737-1814)。」
-
按由此祖牌知歐英、歐仰2人為父子關係,惟此祖牌內文尚有記載歐姓先祖妣數人生卒月日,但皆未載年。故以歐英為頂歐始祖,推判歐英約在雍正時期遷澎。
-
昭和時期頂歐有三合院8間,聚居東北甲(今龍門村12-14、18、21、25、26、28號。)
-
按下歐徙澎在康熙中期,頂歐來澎在雍正時期,惟裔孫皆不知原籍何處?推判應屬同一族裔,同一原籍,接踵徙澎。
-
楊緒賢《台灣姓氏堂號考.歐陽姓》載:「歐陽氏出自姒姓,夏少康庶子封於會稽,至越王無疆,為楚所滅,無疆子蹄更封於烏程歐餘山之陽(浙江吳興),為歐陽亭侯,遂以為氏。後有歐氏、歐侯氏,亦出自姒姓。」
-
《漳州府志》載:「陳元光入閩開漳時,歐氏已有族人隨之入閩。」
-
按澎湖現今諸聚落歐姓,明季、清領時期原皆為「歐陽」,日本時代日人強迫改為「歐」姓。惟龍門港社歐姓,其始祖原即為歐姓。
-
文章來源、作者|蔡光庭老師(2024)
知識建檔|2017-10-20。知識更新|2024-04-17
修正建議回報