Penghu.info|澎湖知識服務平台

1778王開春商船海難事件

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

清代乾隆四十三年八月十四日(1778年10月4日),一艘從鹿耳門開往福建,由船戶王開春駕駛的商船,在澎湖海域突然遭遇颶風,船舵折毀,造成船隻失控漂流,最後在夜間觸礁沉沒。在船隻破碎下沉之際,船上的台灣兵丁施成功等11人躲進水櫃裡,勉強跟著漂流,最後幸運獲救。至於同在船上的遊擊林朝紳、把總陳開桂2名軍官,以及數名班兵和船老大,儘管也抓住船板碎片試圖漂浮,仍然不幸於消失在深夜的大海裡。
-
這起意外裡失蹤的軍官林朝紳,原本是福建臺灣水師中營游擊,在同年六月升補廣東大鵬營參將,此次出海就是升官赴任新職。另一名失蹤的軍官陳開桂,則是要到福建省請領硝磺。誰知道這趟任職跟出差之行,卻讓他們從此淪為波臣。
-
王開春商船失事的當天,還有另一艘商船在澎湖海域被狂風擊沉,船上的軍官是台灣協守備王澤浩,原本升職為游擊、要到南澳就任新職,但沉船後就此下落不明。而當天的強風,也造成澎湖水師左營綏字八號戰船在台南外海上破隙海域擱淺沉沒,船上31人有29人獲救、2人死亡。
-
文獻紀錄
-
「閩浙總督臣楊景素跪奏,為奏明事。
-
竊照福建臺灣水師中營遊擊林朝紳,於本年六月內陞補廣東大鵬營參將,經前署督臣德保檄調來省,領劄赴任。今於九月十三日據廈門同知張朝縉稟:據臺灣兵丁施成功報稱,八月初三日隨同參將林朝紳,並弁兵人等,在鹿耳門配搭王開春商船,十一日駛至澎湖洋面,十四日陡遇颶風折舵,隨風飄流。是夜該船衝礁擊碎,該參將同弁兵、船戶人等各抱篷片,不知去向。該兵施成功同水手十人,趲入水櫃飄流,遇漁船撈救獲生。等情。
-
臣查該船既已擊碎參將林朝紳等抱篷飄流,其存亡下落自在附近洋面。除飛檄分飭沿海各營、縣挨查,如有該官兵人等飄泊到境,立即查明馳報,並先咨會兩廣督臣查照。至該參將同行弁兵,除施成功等十名登岸外,尚有幾人,俱係何名亦經飛行該鎮查覆。統俟查明該官兵人等有無下落,另行照例辦理外,合先恭摺奏明,伏祈皇上睿鑒。謹奏。」
-
閩浙總督楊景素〈為奏明參將同弁兵於澎湖洋面船難事〉,乾隆四十三年九月二十八日(1778年11月16日)
-
資訊引用|
-
國立故宮博物院,《宮中檔乾隆朝奏摺v.45》(台北市:國立故宮博物院,1982年,影印本),頁29-30。國立台灣大學,《台灣歷史數位圖書館》,檔名:〈ntu-1465895-0002900030.txt
-
國立故宮博物院,《宮中檔乾隆朝奏摺v.45》(台北市:國立故宮博物院,1982年,影印本),頁218-219。國立台灣大學,《台灣歷史數位圖書館》,檔名:〈ntu-1465895-0021800219.txt〉
-
作者|吳令丞
知識建檔|2022-07-16。知識更新|2022-07-19
修正建議回報