Penghu.info|澎湖知識服務平台

大赤崁何姓

閱讀時間 ── 約 3 分鐘

▲隱藏資訊

何姓開基始祖何公,名諱不詳;3世祖何貴花。大赤嵌社(廟後派)吳氏、何氏合一開基牌內文載:何貴花生乾隆45年,卒於嘉慶17年1780-1812);何祖生於道光17年,卒於同治8年1837-1869
-
按此一祖牌吳、何兩姓先祖共祀,其中何氏並未列祀何氏始祖何公名諱,僅列3世祖何貴花名諱、生卒年(何祖應係5世祖,何貴花孫)。惟由同居一室的張姓裔孫張清秋(其祖父張裕於光緒中期入贅祖妣吳氏)所珍藏的一紙道光2年3月吳氏四房族所立的鬮書,知悉何貴花本姓吳,因承繼外祖母婆家何姓,乃改姓何;後何貴花早殁,子何和筆乃承繼吳家產業(其鬮書涉及何氏者,有如下記載:)
-
吳幸運
-
立鬮書人兄弟爲怙恃久失,瞻仰無望-兄弟四人,長房宰兄
-
貴廷
-
無傳,螟蛉家妹之子名和法爲嗣,承繼煙祀;四房花弟自幼與外祖母過繼接奉何家宗支,不幸厌亡,僅留一子名和筆。一則改姓承繼本姓,一則本姓易繼異姓,二人究其姓則異,究其源則同;若不早爲壽畫,難免無爭長較多之端。爰請房親、族親公,仝酌議,將祖父遺下園宅,并贖回何家園宅,兄弟後置園業、家器,憑鬮作參份半均分。長房侄和法得半份,四房侄和筆得一份,兄弟兩人各得一份。自今以往,既分之後,各份各管其業,倘終來何家子孫不得爭本家能ㄔ可家業,本家子孫亦不得較何家能分本家業一叁房吳貴廷
-
道光貳年叁月 日立鬮書吳幸運
-
四房姪和筆
-
按由此一鬮書,知曉道光2年(1822)吳氏四房分產,其中長房吳宰因無傳,由吳家養女之子名(和法)繼承遺產(不知姓氏為何?);二房吳幸運;三房吳貴廷;四房何貴花(本姓吳,過繼外祖母接奉何家宗支,改姓何),因不幸早殀,由子何和筆承継。
-
據此鬮書釐清吳、何兩家關係後,再依吳、何兩家祖牌內文所載知二房吳幸運生於乾隆32年(1767),四房何貴花生乾隆45年(1780),推判兩人外祖父何公約生於康熙52年(1713);約於乾隆初期徙澎。惟何氏裔孫或早已徙台,故日本時代大赤嵌社已無何姓戶籍資料。
-
按吳宰、吳幸運、吳貴廷、吳貴花兄弟四人,依生年推判應是(廟後派)吳氏始祖妣吳鄭大5世裔孫。
-
作者|蔡光庭老師
知識建檔|2018-08-23
修正建議回報