Penghu.info|澎湖知識服務平台

威靈宮重建記

閱讀時間 ── 1 分鐘內

隱藏資訊

隸屬空間|威靈宮
威靈宮創建於道光丁未,即西紀一八四七年梅月,奉祀保生大帝。歲次癸,丑即西紀一九一三年重修,至是廟宇鼎新,煙火益盛。迨臺澎光復翌年丙戌,即西紀一九四六年雞母塢易名為五德里,人口激增,鄉人多旅台謀生,建家立業。木本水源,眷懷桑梓,遂作﹝做﹞再次重修之議。爰經歐積國、歐金巡、吳福仁、吳瓊瑞、歐春木、歐石秀、吳石吉、歐石領等發起募款重建,許丕謨熱心贊助,吳宗喜、歐清江、吳秋朗、歐願、歐長水、高鳳山、陳媽讚、歐灯火等為現場監督,值年鄉老吳宗喜、歐清龍、陳媽銓等分工合作,協助督建,廟宇巍,威靈顯赫。溯自建宮以來,倏忽百廿餘年,原宮古物如石窗、石柱、石金爐暨碑扁、案桌等,仍完好如昔,丁﹝于﹞茲重建厥成,氣象莊嚴,俎豆千秋,永垂後世。謹為之記。
-
中華民國五十七年戊申仲冬弟子吳悠洞敬撰書
修正建議回報


▲隱藏連結